De stichting

De stichting Zuid Nederlandse Strijkersdagen is voortgekomen uit de Brabantse Strijkersdagen.

De oorspronkelijke partners -FASO, CKE, Art4U en philharmonie zuidnederland- hebben in 2014 besloten tot het oprichten van een stichting zonder commercieel oogmerk. Deze stichting zal fungeren als spil in de organisatie van strijkersdagen voor jongeren in het zuiden van het land.

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met één of meer leden. De bestuursleden treden volgens rooster af en kunnen eventueel voor een nieuwe periode van drie jaar benoemd worden. Bij elk volgend project zal gevraagd worden of een vertegenwoordiger van een nieuwe partner wil toetreden tot het stichtingsbestuur.

De belangrijkste taak van de stichting is het administratief en financieel beheren van de diverse projecten. Hieronder valt ook het aanstellen van een projectleider, het verkrijgen van subsidie en en de verslaglegging achteraf. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werk in de stichting, zodat alle gelden ten goede komen aan de projecten.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 61688843 en heeft als bankrekening NL02 RABO 0195 2045 65.

De stichting is te bereiken via facebook, twitter en email: info@strijkersdagen.nl